Even kennismaken…

Wie zijn we?

PowerUp073 is een netwerkorganisatie die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Vier jongerenwijkteams met jongerenwerkers, sportwerkers en¬†JPP jeugdpreventiewerkers¬†zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de gebieden Noord, Zuid-Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We focussen ons niet alleen op jongeren maar ook op het versterken van de kracht van de ouders en de sociale omgeving.

Wat doen we?

Wij richten ons op jongeren tussen 12-23 jaar en stimuleren hen om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Onze PowerUp073 teams doen dit door jongerenparticipatie in te zetten als middel om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren en gedragsverandering te realiseren. Daarmee willen we risicogedrag onder jongeren voorkomen.

Als het om jongeren gaat, werken we vanuit de overtuiging: Jij bent je eigen held!

Onze missie & visie

Waar staan we voor?

PowerUp073¬†draagt bij¬†aan een uitgebalanceerd opvoed ‚Äď en opgroeiklimaat¬†voor de Bossche¬†jeugd, waarin¬†jongeren hun vaardigheden¬†en/of¬†talenten zo goed mogelijk kunnen benutten¬†en zich in persoonlijk en¬†maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.

Waar gaan we voor?

Binnen PowerUp073 streven we ernaar om als drie disciplines (jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening) samen de voorwaarden te scheppen voor jongeren om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot weerbare burgers die een positieve bijdrage leveren aan de Bossche samenleving.

Onze werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Voor PowerUp073 is de wijk de werkvloer. Tot onze kerntaken behoren:

  • Vroeg signaleren
  • Verbinden
  • Preventie (van bv. overlast, middelengebruik, schooluitval, pesten)

Daarin gelden de volgende kaders:

  • Dat jongeren zelf de belangrijkste rol in de oplossing en uitvoering spelen en wij hen slechts handvatten geven om het beste uit zichzelf te halen.
  • Dat de jongerenwijkteams contacten leggen op de vindplaatsen van jongeren en in gesprek blijven met ouders en wijkbewoners.
  • Dat elk jongerenwijkteam zichtbaar en herkenbaar is voor jongeren, ouders, buurtbewoners,¬†lokale initiatieven en overige voorzieningen en instellingen.

En dat doen we door:

Collectieve en individuele ondersteuning te bieden aan jongeren en hun sociale omgeving (ouders, familie, vrienden, etc.).

Samenwerken

Een belangrijk uitgangspunt voor PowerUp073 is samenwerking met sleutelfiguren, maatschappelijke initiatieven, wijkgerichte en stedelijke partners.

Jongeren kunnen relatief veel uitdagingen hebben in hun leven. Bijvoorbeeld bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Daar ondersteunen wij hen bij. Soms is een situatie te complex en kan PowerUp073 daar geen passende bijdrage aan leveren. In die gevallen leiden we toe naar meer gespecialiseerde voorzieningen, zoals jeugdzorg, jeugd-GGZ, begeleid wonen, verslavingszorg en schuldhulpverlening.