Privacy verklaring & cookie beleid

PowerUp073 respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Registratie van persoonsgegevens

Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt PowerUp073 in sommige gevallen jouw persoonsgegevens. PowerUp073 vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij PowerUp073 veilig zijn en dat wij ons bij de verwerking houden aan de geldende wettelijke regels.

Voor alle activiteiten van Powerup073 maken we gebruik van een registratiesysteem. Via dit systeem houden we bij hoeveel jongeren er deelnemen aan onze activiteiten en leggen wij verslagen vast van hoe de activiteiten verlopen zijn. In de meeste gevallen worden deze gegevens anoniem verwerkt.

In deze gevallen registreren wij wel jouw persoonsgegevens:

  • Dit kan zijn om je de juiste begeleiding te kunnen aanbieden en je daarin goed te kunnen begeleiden. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden registreren we jouw gegevens. Er wordt dan aan je uitgelegd welke gegevens we registreren en waarom we je gegevens registreren. De gegevens worden zolang als noodzakelijk of volgens wettelijke verplichtingen bewaard.
  • Dit kan zijn om je uit te nodigen voor activiteiten, mits je hier toestemming voor hebt gegeven. De gegevens worden zolang als noodzakelijk bewaard. Je kan je altijd afmelden, dan ontvang je geen uitnodigingen meer.
  • Dit kan zijn bij het invullen van formulieren op onze website die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten. Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbrief formulieren op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij gaan in alle gevallen zorgvuldig om met gebruik en opslag van jouw gegevens.

  • In sommige gevallen zal je gevraagd worden om toestemming te geven om gegevens van je te mogen verwerken. Je ontvangt dan van PowerUp073 een toestemmingsformulier dat je moet invullen en ondertekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van foto- en filmmateriaal.
  • Ben je jonger dan 16 jaar dan is in sommige toestemming van je ouder(s) of gezaghebbende nodig. Je ontvangt dan een toestemmingsformulier wat je ouder(s) of gezaghebbende moeten invullen en ondertekenen.
  • Het geven van toestemming aan PowerUp073 om je gegevens te mogen registreren is niet altijd van toepassing. In sommige gevallen mag PowerUp073 jouw gegevens registreren onder de grondslag “Gerechtvaardigd belang”. Dit is bijvoorbeeld het geval als PowerUp073 je begeleiding aanbiedt. De registratie is dan nodig om afspraken die gemaakt zijn tussen jou en de professional te kunnen verantwoorden, te monitoren en de begeleiding goed te kunnen uitvoeren. PowerUp073 zal hierbij altijd er van uitgaan dat alleen gegevens worden vastgelegd om het doel te kunnen realiseren. Je kunt uiteraard altijd een beroep doen op de rechten die in de AVG zijn opgenomen.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door PowerUp073 nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

De door PowerUp073 verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

PowerUp073
Postbus 1226
5200 BG ’s-Hertogenbosch
Nederland

Of mail naar info@powerup073.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit ons, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. PowerUp073 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van PowerUp073 worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop PowerUp073 geen invloed kan uitoefenen. PowerUp073 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij PowerUp073, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van PowerUp073.

Cookie beleid

PowerUp073.nl maakt gebruik van cookies. PowerUp073 gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.powerup073.nl

 

Cookies (direct geplaatst):

WordPress cookies
Deze cookies houden o.a. bij of de bezoeker is ingelogd.

Wordfence cookies
Deze cookies worden geplaatst vanuit beveiligingsoverwegingen. Wordfence is volledig GDPR complient.

Cookies: Google Analytics
Voor “Google Analytics” worden enkele cookies geplaatst om rapportages te kunnen maken van onze gebruikers om de site te verbeteren.

Over de policy

Deze Privacy verklaring & cookie beleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Privacy- & cookie policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy verklaring & cookie beleid.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.com.

Laatst bewerkt: 11 mei 2020