Pilot Alcoholintoxicatie bij JBZ succesvol

Jaarlijks komen er tientallen minderjarigen op de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) met een alcoholvergiftiging of letsel na alcoholmisbruik. ‘De jongeren die wij spreken zijn vaak geschrokken van wat er is gebeurd. Ze zijn soms delen kwijt of hebben echt levensbedreigende situaties meegemaakt. Zo heeft een jongen uren buiten bewustzijn in de kou gelegen en bleek hij ernstig onderkoeld toen hij in het ziekenhuis nagekeken werd. Dan besef je je echt dat het ook anders had kunnen aflopen,’ vertelt JPP jeugdpreventiewerker Suzanne van Sluisveld bij PowerUp073, betrokken bij de pilot Alcoholintoxicatie.

Brede kijk op problematiek van jongeren

In het ziekenhuis krijgen de jonge patiënten de juiste medische hulp en uitleg over het risico van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Maar wie zijn deze kinderen? En wat maakt dat zij dit risicovolle gedrag laten zien? Zijn er achterliggende problemen? Lijden zij onder groepsdruk? En wat voor regels of afspraken over alcohol dragen ouders uit? De kinderartsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis misten zicht op de context waarin alcoholintoxicatie aan de orde is. De inzet van verslavingszorg was soms te zwaar, maar andere inzet leek niet voor handen. Op zoek naar een outreachende, brede kijk op problematiek van jongeren, kwamen zij uit bij het JPP jeugdpreventiewerk van PowerUp073.

Ouders als rolmodel

In 2021 is PowerUp073 gestart met een pilot in samenwerking met het JBZ. De insteek is om na aanmelding bij het ziekenhuis, binnen drie werkdagen contact met de jongere en/of ouders te leggen. In een persoonlijk gesprek gaat de jeugdpreventiewerker in op wat er is gebeurd, maar neemt daarin vooral ook de bredere situatie van de jongere en zijn/haar/hun gezin mee. ‘Ouders worden zich vaak bewust van hoe zij zelf omgaan met drank. Zo heb ik een moeder meegemaakt die, nadat haar kind opgenomen was geweest, haar profielfoto waarop zij proostend met een biertje te zien was, heel bewust heeft veranderd. Alcoholgebruik is door de maatschappij algemeen geaccepteerd en wordt al gauw in verband gebracht met gezelligheid en sociaal zijn. Ik vind het dan ook niet gek dat jongeren hier interesse in hebben,’ aldus Suzanne.

Korte lijnen en snelle inzet

De meerwaarde van het jeugdpreventiewerk is dat er snel ingezet kan worden en gemakkelijk lijnen worden gelegd met hulpverlening zoals maatschappelijk werk of met de verslavingszorg van Novadic-Kentron, of andere partners zoals school of jongerenwerk. Vanuit de positie in de PowerUp073-teams kunnen JPP’ers signalen over jongeren en alcoholgebruik doorzetten om op groepen voorlichting of preventie in te zetten vanuit het jongerenwerk en/of de preventiewerkers van Novadic-Kentron. De meeste trajecten vanuit deze pilot volstaan met informatie en advies aan jongeren en ouders. Soms is hulpverlening al betrokken en wordt er afgestemd, soms wordt hulpverlening georganiseerd, maar vaak is hulp ook (nog) niet nodig.

Betrokken partners te spreken over de pilot

De pilot Alcoholintoxicatie is succesvol. Kinderartsen, maar ook patiënten en hun ouders zijn positief. “Fijn dat het gesprek door de JPP’er bij de mensen thuis plaatsvond. Zonder wachttijd en zonder teveel bijkomende bureaucratie. De terugkoppeling van de ouders was dat zij het gesprek als constructief hebben ervaren. Hierdoor konden zij met andere ouders in gesprek over alcoholgebruik in de vriendengroep,” aldus kinderarts Ingrid van Dijk van het JBZ. De snelle, op maat gesneden inzet, korte lijnen in de wijk en met andere partners zoals school worden aangegeven als grote voordelen van het jeugdpreventiewerk.
De pilot loopt nog tot het einde van het jaar. Samen met onze netwerkpartners (GGD, Novadic-Kentron, JBZ) kijken we hoe dit vervolg mag gaan hebben.

Meer informatie over de pilot Alcoholintoxicatie of het werk van onze JPP’ers? Kijk op www.powerup073.nl/jeudgpreventiewerk

Bron uitgelichte afbeelding: Beth Macdonald on Unsplash